نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي 97 با جواب ويژه آزمون مقدماتي آيين نامه رانندگي نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه . مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي آزمون رانندگي با جواب

1. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي


تابلوي شكل زير به چه معناست ؟


دوچرخه سوار بايد از دوچرخه پياده شود
دوچرخه سوار مجاز به عبور نيست
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه سوار
2. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
برروي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شمابه سمت راست مي لغزد چكار بايد انجام دهيد؟

با دقت و مراقبت فرمان رابه سمت راست بچرخانيد
بادقت و مراقبت فرمان رابه سمت چپ بچرخانيد
ترمز كنيد و فرمان رابچرخانيد
از كلاج و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد
3. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در شرايط يخبندان مسافت توقف ممكن است چند برابر افزايش يابد؟

10 برابر
2 برابر
5 برابر
3 برابر
4. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
راننده اتومبيلي كه به گذر گاه هم سطح راه آهن ميرسد چه كار بايد انجام دهد

چراغ هاي خطر را روشن كند
قبل از مانع توقف كند
با دقت و مراقبت عبور كند
با سرعت عبور كند
5. سوال 1 امتياز
به هنگام رانندگي در شرايط يخبندان فرمان به راحتي مي چرخد و چرخ ها به طرفين مي پيچد علت آن چيست ؟

چرخها خيلي سفت هستند
چرخ ها خيلي نرم هستند
چرخها با راه اصطكاك بهتري دارند
چرخها اصطكاك مطلوبي باراه ندارند
6. سوال 1 امتياز
در شكل زير حق تقدم با كدام وسيله است ؟


سفيد
قرمز
مشكي
همه با هم
7. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
علامت زير كه در آزادراهها نصب ميگردد به چه معناست ؟


نشان دهنده محل بازرسي پليس
فاصله شما را تا خروجي بعدي نشان ميدهد
فاصله تا تلفن بعدي را نشان ميداد
فاصله شما را تا پل نشان ميدهد
8. سوال 1 امتياز
در خيابان شلوغ و پرترافيك با سرعت مجاز در حال حركت هستيد . راننده اتومبيل پشت سر سعي ميكند سبقت بگيرد ٬ چه كاري بايد انجام دهيد ؟

مسير صحيح و مستقيم خود را ادامه دهيد تا راننده مذكور سبقت بگيرد
بر سرعت خود اضافه ميكنيد تا اينكه راننده پشت سر فاصله بگيرد
با دست به راننده پشت سر علامت ميدهيد زماني كه خطري نيست سبقت بگيرد
به اتومبيل جلويي نزديك ميشويد تا راننده ي جلويي نتواندسبقت بگيرد
9. سوال 1 امتياز
در شرايط يخبندان چگونه مي توانيد از لغزش چرخ هاي اتومبيل جلوگيري كنيد ؟

به دفعات بيشتر وبه آرامي ترمز كنيد
در تمامي مواقع از دنده يك استفاده كنيد
با سرعت كمتر و با دنده سنگين حركت كنيد
اگر چرخ ها شروع به لغزندگي كرد از ترمز دستي استفاده كنيد
10. سوال 1 امتياز
روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟

اگر راه باز باشد ادامه مسير دهيد
اگر افراد پياده اي در حال عبور نباشند ادامه مسير دهيد
در پشت خط ايست بايستيد
آماده ادامه مسير باشيد
11. سوال 1 امتياز
كدام يك از گزينه هاي زير نادرست است ؟

سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است
در سر پيچ هاي تند و سر بالايي ها دور زدن ممنوع است
در تقا طع ها سبقت گرفتن ممنوع است
سبقت گرفتن در تونل ها بلا مانع است
12. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
كداميك از تابلوهاي زير به معناي جريان همگراست ؟

13. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
هنگامي كه از نزديكي مدرسه اي عبور ميكنيد احتمال عبور كودكان وجود دارد چه اقدامي انجام ميدهيد ؟
امتياز
تنها برا ي انجام چه مواردي مي توانيد به رانندگان و عابرين با چراغ بزرگ علامت دهيد؟

1-جهت اعلام حضور به آنها
2-جهت اعلام اينكه نه آنها راه داد ه ايد
3-جهت اعلام اينكه حق تقدم عبور با شماست
4-جهت اعلام اينكه دنده عقب مي رويد
2. سوال 1 امتياز
در تصوير زير حق تقدم عبور با كداميك است ؟


1-خودرو شماره 2
2-خوردو شماره1
3-خودرو مشكي
4-همه باهم
3. سوال 1 امتياز
در ميدان ها حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟

1-وسيله اي كه زودتر وارد ميدان شده
2-وسيله اي اول وارد ميشود
3-وسيله اي كه در درون ميدان در حال حركت است
4-هيچ كدام
4. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه اي كه روبروي يكديگر در حركتند بخواهند وارد خيابان مجاور شوند حق تقدم با كدام است؟

1-وسيله اي كه به راست گردش ميكند
2-هيچكدام
3-منتظر ميمانند تا پليس راهنمايي بيايد
4-وسيله اي كه به چپ گردش ميكند
5. سوال 1 امتياز
در گذرگاه پياده كه چراغ راهنمايي و رانندگي نداشته باشد حق تقدم عبور با كيست؟

1-وسيله اي كه به سمت راست گردش ميكند
2-وسيله اي كه مستقيم حركت ميكند
3-وسيله اي كه به چپ گردش ميكند
4-پيادگان
6. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست؟


1-حق تقدم عبور با شماست
2-حق تقدم عبور با وسيله نقليه مقابل است
3-ورود از هر دو طرف ممنوع
4-فقط عبور از راست مجاز است
7. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
كدام مورد زير علت تصادف با اتومبيل جلوئي است؟

1-تغيير نور چراغها
2-عدم توجه كافي به راه و نزديك شدن بيش از حد به اتومبيل جلوئي
3-عبور عابر پياده در مناطق شهري و شلوغ
4-ترافيك وسايل نقيله
8. سوال 1 امتياز
در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟

1- پنجاه متري
2- صد متري
3- صد و پنجاه متري
4- هفتاد متري
9. سوال 1 امتياز
وقتي در خط عبوري كه حركت ميكنيد اتومبيل ها توقف كرده باشند و راه مسدود شده باشد چه كار بايد كرد؟

1-به رفتن ادامه ميدهيد زيرا حق تقدم با شماست
2-به ترافيك مقابل اشاره كنيد تا عبور كنند
3-شتاب بگيريد كه زودتر از آنها عبور كنيد
4-به ترافيك جهت مقابل اجازه عبورمي دهيد
10. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي برون شهري چند كيلومتر است؟

1-در روزها 80 كيلومتر ؛شب90 كيلومتر
2-روزها 90 كيلومتر ، شب 85 كيلومتر
3-روزها 95 كيلومتر ، شب 85 كيلومتر
4-روزها 110 كيلومتر ، شب 90 كيلومتر
11. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي زير چيست ؟

1-تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در 300 متري
2-تقاطع جاده و را آهن بدون راه بند نصب در300 متري
3-تقاطع با راه آهن
4-تقاطع جاده و راه آهن نصب در300متري
12. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


1-حداقل سرعت 30 كيلومتر
2-پايان حداقل سرعت 30كيلومتر
3-حداكثر سرعت 30 كيلومتر
4-پايان حداكثر سرعت 30 كيلومتر
13. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
چه موقع ميتوانيد به صورت دنده عقب از يك خيابان فرعي به خيابان اصلي وارد شويد؟

1-در همه مواقع
2-تنها اگر هردو خيابان خلوت باشد
3-تنها اگر خيابان اصلي داراي ترافيك نباشد
4-هيچ موقع
14. سوال 1 امتياز
موقعي كه اتومبيل خود راپارك ميكنيد، نبايستي ….

1-ترمز دستي را بكشيد
2-در دنده بگذاريد
3-در جاده اصلي پارك كنيد
4-مانع ساير استفاده كنندگان از را شويد
15. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست؟


1-پايان سرعت 60 كيلومتر
2-سرعت توصيه شده
3-حداقل سرعت
4-حداكثر سرعت
16. سوال 1 امتياز
به هنگام رانندگي متوجه بوي بنزين شديد چه اقدامي ميكنيد؟

1-مشكلي نيست و طبيعي است
2-هر لحظه بايد انتظار داشت بوي بنزين بيايد
3-با سرعت كم برانيد
4-توقف كرده و مسئله را بررسي مي كنيد
17. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي تصوير زير چيست ؟


1-گذرگاه عابرپياده
2-عبور اطفال
3-مدرسه
4-عبور عابر پياده
18. سوال 1 امتياز
مفهوم خطوط تصوير زير چيست ؟

1-طريقه صحيح ورودي و خروجي جاده ها
2-شكل صحيح تقاطع بزرگراهها و پيچها
3-نمايشگر تغيير مسير دايره اي شكل و خطوط كاهش و افزايش سرعت
4-نمايشگر قرار گرفتن مسيرهاي ورودي و خروجي و خط كاهش سرعت و افزايش سرعت
19. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در بزرگراه اتومبيل شما دچار نقص فني ميشود براي هشدار به وسائط نقليه ديگر تابلوي احتياط را در چه فاصله اي از اتومبيل خود قرار ميدهيد؟

1- هفتاد متري
2- صد متري
3- صد و بيست متري
4- صد و پنجاه متري
20. سوال 1 امتياز
گواهينامه رانندگي را بنا به در خواست چه كسي بايد ارائه داد؟

1-مامور ترافيك
2-پليس ترافيك
3-بازرس اتومبيل
4-پس از وقوع حادثه به فرد ديگر تصادف
21. سوال 1 امتياز
آيا رانندگان وسايل نقليه امدادي در هنگام ماموريت مجاز به عبور از محل ممنوع مي باشند؟

1-در صورتيكه موجب تصادف نشوند
2-در هر شرايطي مجاز هستند
3-به علت خطرات موجود نمي توانند عبور ممنوع بروند
4-بستگي به شرايط دارد
22. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


1-عبور كاميون ممنوع
2-عبور خودرو كشاورزي ممنوع
3-عبور وسائل نقليه ممنوع
4-فقط عبور خوردرو كشاورزي
23. سوال 1 امتياز
چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبيل آسيب پذير ترند؟

1-با سرعت بيشتري پيچ ها را طي ميكنند
2-تغييرات سطح راه بر روي آنها تاثيرات بيشتري دارد
3-نسبت به اتومبيل شتاب بيشتري ميگيرند
4-سرعت آنها از اتومبيل ها سريعتر است
24. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
چرا نبايد مدت زيادي پاي خود را روي كلاچ نگهداريد؟

1-اصطكاك لاستيك ها با جاده كم ميشود
2-كنترل شما بر روي وسيله نقليه كاهش ميابد
3-زيرا مصرف بنزين زياد ميشود
4-زيرا موجب كم شدن عمر گير بكس ميشود
25. سوال 1 امتياز
پايين بودن كدام يك از موارد زير مي تواند منجر به حادثه شود؟

1-سطح روغن ترمز
2-سطح ضد يخ
3-سطح آب باطري
4-سطح آب خنك كننده رادياتور
26. سوال 1 امتياز
در يك منطقه مسكوني و شهري در حال حركت هستيد، به يك سرعت گير نزديك ميشويد .چكار ميكنيد؟

1-با احتياط سرعت را كاهش ميدهيد
2-با همان سرعت به راه خود ادامه ميدهيد
3-از قسمت چپ جاده عبور ميكنيد
4-فرصت ندهيد عابرين از خيابان عبور كنند
27. سوال 1 امتياز
در برخورد راه اصلي با فرعي حق تقدم عبور با كيست؟

1-وسيله اي كه به راست گردش ميكند
2-وسيله اي كه در راه اصلي قرار دارد
3-وسيله اي كه مستقيم عبور ميكند
4-هيچكدام
28. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


1-بن بست
2-خط عبور براي گريز
3-سمت راست بن بست
4-هيچ كدام
29. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در چند متر مانده به پيچ ها سبقت ممنوع است؟

1- پنجاه متري
2- صد متري
3- صد و پنجاه متري
4- شصت متري
30. سوال 1 امتياز
اگر هنگام رانندگي در سراشيبي كلاچ را پايين نگه داريم چه ميشود؟

1-ترمز گرفتن و هدايت اتو مبيل دشوار ميشود
2-اشكالي ندارد
3-لاستيك ها سائيده نميشود
4-موتور سريع تر كار ميكند ، اتومبيل سرعت ميگيرد
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
با بوق زدن مداوم آنان را از عبور خود آگاه سازيد
قبل از ورود كودكان به سواره رو با سرعت از منطقه عبور ميكنيد
هميشه سرعتي مناسب داشته باشيد پيش بيني خطراط جانبي را بنماييد
با روشن كردن چراغ به آنها هشدار ميدهيد
14. سوال 1 امتياز
كدام يك از گزينه هاي زير نادرست است ؟

حداكثر سرعت در جاده ها ي فرعي 75 كيلومتر در ساعت در روز
حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي 85 كيلومتر در ساعت در شب
حداكثر سرعت در جاده ها ي اصلي 95 كيلومتر در ساعت در روز
حداقل سرعت در آزاد راه ها 70 كيلومتر در ساعت و حداكثر 120 كيلومتر براي سواري و وانت
15. سوال 1 امتياز
در علائم عبور و مرور تابلو مثلث متساوي الا ضلاع ( نشسته روي قائده ) به معني ؟

تابلو ايست و خدمات
صرفا براي تابلو ايست
علامت هشدار دهنده براي خطر
علامت دستوري و بازدارنده
16. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلو شكل زير چيست ؟


100 متر مانده به راه آهن
تقاطع جاده و راه آهن با راه بند، نصب در 300 متري
تعيين فاصله 300 متري با راه بند
تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند، نصب در 300 متري
17. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
حساس و ميزان نبودن ترمز پايي ……………….جزو جرائم رانندگي ميباشد

نقص فني محسوب مي گردد
نقص فني نمباشد
بلامانع است
يك نقص جزئي مي باشد
18. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
رنگ تابلو در بزرگراه ها و آزاد را ها به ترتيب …………..

قرمز و نارنجي
سبز و قرمز
قرمز و آبي
سبز و آبي
19. سوال 1 امتياز
در شرايط جاده خيس و يخبندان در حال رانندگي هستيد؛كدام مورد بايد هنگام نزديك شدن به پيچ تند رعايت شود؟

در تمامي مدت كلاج را پايين نگه داريد
به آرامي ترمز دستي را بكشيد
قبل از رسيدن به پيچ از سرعت خود بكاهيد و تاحد امكان با دنده سنگين حركت كنيد
هنگام رسيدن به پيچ با سرعت بيشتري برانيد
20. سوال 1 امتياز
مستطيل قائم معمولا براي چه تابلوهايي به كار ميرود ؟


راهنما و هشدار براي خطرات
صرفا براي رعايت حق تقدم
معمولا براي تابلوهاي دستوري و خدماتي
خدماتي و دستوري
21. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي ورانندگي چيست

علائم دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها
منع كننده يا ايست
هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني
حركت مجاز- راهنماي مسير و اماكن مذهبي
22. سوال 1 امتياز
كدام مورد است كه به هنگام سبقت گرفتن از آنها بايد فضاي بيشتري را به وسيله نقليه در نظر بگيريد ؟

ماشينهاي حامل مسافر و ماشينهاي حامل بار
وانت و تراكتور
ماشين هاي مجاور وسايل نقليه سنگين
موتور سيكلت و دوچرخه
23. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
بهترين نوع دور زدن در خيابان هاي كم عرض ……….

هيچكدام
دور دو فرمان
حركت با دنده عقب
دور يك فرمان
24. سوال 1 امتياز
پس از سبقت چه زماني مي بايست به خط اوليه بازگشت ؟

زماني كه چراغ هاي بزرگ اتومبيلي را كه از آن سبقت گرفته ايد در آينه داخل اتومبيل مشاهده كنيد
پس از زدن راهنما و اطمينان از عبور اتومبيل كناري
هنگامي كه از اتومبيلي كه از آن سبقت گرفتيد گذشته باشيد
وقتي به اتومبيل مقابل نزديك مي شويد
25. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
معني تابلوي شكل زير چيست ؟


ايستگاه
ايستگاه اتوبوس
توقف در ايستگاه اتوبوس ممنوع
به ايستگاه اتوبوس نزديك مي شويد
26. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
قصد وارد شدن به خيابان فرعي را داريد٬افراد پياده شروع به عبور از يك سوي خيابان به سوي ديگر كرده اند.چكار بايد انجام دهيد ؟

به حركت ادامه داده و با فاصله ي زيادي از مقابل آنها عبور كنيد
بوق زده و عبور كنيد
با دست اشاره كنيد تا عبور كنند
توقف كرده و به آنان اجازه عبور دهيد
27. سوال 1 امتياز
در صورتي كه فاصله شما تا اتومبيل جلوئي در شب 50 متر باشد بايد از …………

از نور بالا و پائين استفاده نمود
چراغ ها را خاموش كرد
نور پائين استفاده كرد
نور بالا استفاده كرد
28. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در يك منطقه مسكوني به يك سرعت گير نزديك ميشويد شما بايد »

آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب و سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي
آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي Final Test of Driving Regulations . مي خواهيم در اين قسمت مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي يا همان نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي راهنمايي رانندگي را باهم بررسي كنيم .

بررسي مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي
برخي از مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب را در ادامه با هم مي بينيم . اما قبل از آن بايد بگوييم كه اين سوالات به تنهايي براي قبولي در آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي كافي نيست و لازم است شما مجموعه كامل و مناسبي از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي را دانلود كنيد و خودتان را براي آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي آماده نماييد .

براي دانلود مجموعه فوق العاده اي از سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي مي توانيد بر روي سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي كليك كنيد .
آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي راهنمايي رانندگي با جواب
آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي راهنمايي رانندگي با جواب ( Preliminary driving license test ) .

در اين بخش مي خواهيم ۳۰ نمونه سوال از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي مقدماتي را در قالب يك آزمون آيين نامه مقدماتي بسيار مهم با هم ببينيم . براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي حتما مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را قبل از امتحان خود بخوانيد . فراموش نكنيد كه خواندن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي مي توان تاثير شگفت انگيزي در قبولي شما در آزمون آيين نامه اصلي و مقدماتي راهنمايي و رانندگي داشته باشد .

توصيه مي كنم محموعه اي فوق العاده از مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد و بخوانيد و با احتمالي نزديك به ۱۰۰ درصد در آزمون آيين نامه مقدماتي قبول شويد .

سوالات آيين نامه مقدماتي
نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي
۱- در چند متري ورودي تونل ها ، سبقت گرفتن ممنوع است ؟

۱۸۰ متري
۱۵۰ متري
۲۰۰ متري
۱۰۰ متري
جواب درست گزينه ۴

۲- استفاده از چراغ هاي رنگا رنگ و چشمك زن در وسايل نقليه … ؟

ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح
محدوديتي ندارد
مجاز است
در معابر شهري ممنوع نيست
جواب درست گزينه ۱

۳- در چه فاصله اي از تقاطع ها و ميادين توقف وسايل نقليه ممنوع است ؟

۲۰ متري
۱۵ متري
۳۰ متري
۲۵ متري
جواب درست گزينه ۲

۴- كدام يك از پاسخ هاي زير در خصوص نقص در سيستم جلو بندي و يا شكستگي آن صحيح مي باشد ؟

تاير هاي عقب خودرو ساييده مي شود
مصرف سوخت افزايش مي يابد
هدايت و كنترل خودرو از دست راننده خارج مي شود
رادياتور خودرو جوش مي آورد
جواب درست گزينه ۳

۵- كدام يك از موارد در خصوص عبور از روي خط آهن صحيح مي باشد ؟

در حين عبور از خط آهن بايستي دنده خودرو را از دنده سبك به دنده سنگين تغيير داد
در حين عبور از خط آهن بايستي از تعويض دنده خودداري نمود
در حين عبور از خط آهن دنده خودرو را از دنده سنگين به دنده سبك تغيير داد
قبل از رسيدن به خط آهن بايد سرعت را افزايش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود
جواب درست گزينه ۲

آزمون آيين نامه مقدماتي ( از سوال ۶ تا ۱۰ )
۶- در راه هايي كه مسير حركت وسايل نقليه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسايل نقليه پارك شده ، مصالح ساختماني ، اشيا ، عمليات عمراني ، حفاري و خرابي راه بسته و يا براي عبور از مسير مجاز كافي نباشد ، حق تقدم عبور با وسيله اي است كه … ؟

به سمت راست گردش مي كند
مسير عبور آن ها باز يا سهم عبور بيشتري را دارا مي باشند
به طور مستقيم و در سمت و مسير مجاز حركت مي كند
مسير عبور آن ها بسته يا سهم كم تري را دارا مي باشند
جواب درست گزينه ۲

۷- سبقت از طرف راست وسيله نقليه اي كه در حال گردش به چپ مي باشد … ؟

فقط در معابر شرياني درجه دو ممنوع است
ممنوع است
در هنگام روز مجاز است
مجاز است
جواب درست گزينه ۴

۸- براي گردش به چپ در راه هاي بيرون شهر كه منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فيزيكي وسط جاده نداشته باشد رانندگان موظفند وسايل نقليه را … ؟

در وسط راه متوقف و با علامت دادن به سايرين گردش نمايند
راهنما سمت چپ را روشن و گردش نمايند
در شانه راه و يا منتهي اليه سمت راست راه متوقف و سپس با رعايت حق تقدم گردش نمايند
در وسط راه با زدن راهنما به سمت چپ گردش نمايند
جواب درست گزينه ۳

۹- رانندگي هر فرد نشان دهنده چه چيزي مي باشد ؟

ميزان سواد
شخصيت و درك اجتماعي
ميزان ثروت
معروف بودن
جواب درست گزينه ۲

۱۰- كدام مورد نمونه اي از رفتار پر خطر هنگام رانندگي است ؟

حركت بين خطوط
توجه به جلو
رعايت فاصله طولي
استفاده از تلفن همراه
جواب درست گزينه ۴

آزمون آيين نامه مقدماتي ( سوالات ۱۱ تا ۱۵ )
۱۱- كدام مورد زير منظور و مفهوم رانندگي با سرعت مطمئنه را بيان مي كند ؟

رانندگي بر اساس شرايط محيطي و جاده اي
رانندگي با سرعت هاي پايين
رانندگي با سرعت هاي بالا
رانندگي در ساعات روز
جواب درست گزينه ۱

۱۲- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسيله نقليه اي است كه … ؟

سريع تر از وسيله نقليه ديگر حركت مي كند
به چپ گردش مي كند
به راست گردش مي كند
به طور مستقيم و در سمت و مسير مجاز حركت مي كند
جواب درست گزينه ۴

۱۳- علائم اخباري براي گرفتن سبقت در روز كدام است ؟

تعويض نور چراغ بالا به پايين
بوق كوتاه و چراغ راهنما
اشاره با دست
بوق مكرر و ممتد
جواب درست گزينه ۲

۱۴- حداكثر سرعت در ميدان ها چقدر است ؟

۷۰ كيلومتر در ساعت
۵۰ كيلومتر در ساعت
۳۰ كيلومتر در ساعت
۶۰ كيلومتر در ساعت
جواب درست گزينه ۳

۱۵- كدام يك از موارد زير جز سيستم اگزوز خودرو مي باشد ؟

كاتاليست
فيلتر هوا
نشان گر سوخت
فن
جواب درست گزينه ۱

آزمون مقدماتي آيين نامه رانندگي ( سوالات ۱۶ تا ۲۰ )
۱۶- كدام يك در مورد ضد يخ صحيح مي باشد ؟

بهتر است كل مخزن رادياتور به جاي آب از ضد يخ پر شود
مايع ضد يخ از يخ زدگي آب در سرما جلوگيري مي كند
استفاده از ضد يخ در تابستان مي تواند منجر به جوش آوردن زود تر موتور شود
ضد يخ در جلوگيري از زنگ زدگي رادياتور و قطعات سيستم خنك كاري موثر نمي باشد
جواب درست گزينه ۲

۱۷- معيوب بودن سيستم تعليق يك خودرو موجب مي شود … ؟

افزايش آلايندگي گاز هاي خروجي از موتور شود
فرمان پذيري و سيستم هدايت خودرو دچار اختلال شود
آب رادياتور جوش آورد
روغن موتور به مرور زمان كاهش يابد
جواب درست گزينه ۲

۱۸- در برخورد با مصدوم بيهوش ، مهم ترين اقدام كدام است ؟

با كشيدن پتو بدن او را گرم نگه مي داريم
دادن مايعات و نوشيدني گرم
باز كردن راه هوايي تنفس
مصدوم را با تكان دادن بدنش به هوش آوريد
جواب درست گزينه ۳

۱۹- بي احترامي به ساير كاربران ترافيك ، دشنام و ناسزا گفتن به سايرين در حين رانندگي نشان دهنده چيست ؟

جرات و شجاعت
شخصيت متزلزل و منفي فرد
شلوغي ترافيك
عجله و شتاب
جواب درست گزينه ۲

۲۰- كدام يك از موارد زير جز رفتارهاي رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمي باشد ؟

بوق زدن هاي بيهوده و مكرر
استفاده از نور بالا براي اذيت كردن راننده مقابل
رعايت حقوق شهروندي و حريم ديگران در حين رانندگي
توهين ساير رانندگان و انجام رفتارهاي ناپسند و زشت
جواب درست گزينه ۳

ازمون ايين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي ( از سوالات ۲۱ تا ۲۵ )
۲۱- در ارزيابي مصدومين كدام يك از مصدومين را بايد در اولويت انجام كمك هاي اوليه قرار داد ؟

مصدوميني كه آسيب آن ها كم تر است
كودكان در اولويت انجام كمك هاي اوليه هستند
مصدوميني كه از سن بالاتري نسبت به ساير مصدومين برخوردارند
مصدوميني كه آسيب آن ها بسيار شديد است نظير سوختگي ها يا زخم هاي وسيع
جواب درست گزينه ۴

۲۲- از زماني كه راننده تشخيص مي دهد نياز به توقف دارد تا لحظه به كار گرفتن ترمز ها چه نام دارد ؟

مسافت توقف
مسافت ترمز
زمان واكنش
زمان ترمز
جواب درست گزينه ۳

۲۳- در كدام يك از موارد زير بوق زدن مجاز است ؟

صدا زدن افراد
سبقت مجاز در روز
اعلام حضور و باز كردن درب منزل
خداحافظي
جواب درست گزينه ۲

۲۴- در گذرگاه پياده كه فاقد چراغ راهنمايي رانندگي است حق تقدم عبور با كدام است ؟

وسيله نقليه در حال حركت
پيادگان
وسيله نقليه در حال گردش
وسيله نقليه اي كه متوقف شده است
جواب درست گزينه ۲

۲۵- معناي تابلوي راهنمايي رانندگي زير چيست ؟

آزمون آيين نامه مقدماتي

راه لغزنده
پرتاب سنگ
شانه خطرناك
دست انداز
جواب درست گزينه ۳

سوالات آيين نامه مقدماتي ۲۶ تا ۳۰ از آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي
۲۶- مفهوم تابلو راهنمايي رانندگي زير چيست ؟

آزمون مقدماتي آيين نامه - تابلو راهنمايي رانندگي

گذرگاه پياده
گذرگاه عابر پياده
عبور اطفال
فقط عبور پياده
جواب درست گزينه ۲

۲۷- معناي تابلو راهنمايي رانندگي زير چه مي باشد ؟

آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي

سبقت ممنوع
پايان سبقت ممنوع
عبور سواري ممنوع
توقف ممنوع
جواب درست گزينه ۱

۲۸- موثر ترين عضو بدن در هنگام رانندگي كدام است ؟

دست ها
پا ها
چشم ها
قلب
جواب درست گزينه ۳

۲۹- به هنگام رانندگي در طول روز در شرايط مه آلود چه كاري بايد انجام دهيد ؟

از نور بالا استفاده كنيد
چراغ راهنما را روشن كنيد
چراغ بغل را روشن كنيد
از نور پايين استفاده كنيد
جواب درست گزينه ۴

۳۰- در صورت تركيدن لاستيك جلوي اتومبيل بايد … ؟

فرمان را محكم گرفته و به آرامي توقف كرد
به شدت ترمز كرد
فرمان را رها كرد
هيچ كدام
جواب درست گزينه ۱

تقاوت سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي با سوالات آزمون آيين نامه در چيست ؟
آزمون آيين نامه مقدماتي معمولا سوالات فني ندارد . در حالي كه آزمون آيين نامه اصلي داراي سوالات فني است و لازم است قبل از امتحان آيين نامه اصلي راهنمايي رانندگي حتما مهم ترين نمونه سوالات فني آيين نامه مقدماتي رانندگي را حل نماييد و با انواع سوالات آيين نامه مقدماتي فني آشنا شويد .

آزمون آيين نامه مقدماتي سخت تر است يا آزمون آيين نامه اصلي ؟
معمولا بچه ها سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي را سخت تر از آزمون آيين نامه مقدماتي مي دانند دليل آن هم مي توان سوالات فني باشد چرا كه معمولا پاسخ به سوالات فني كمي دشوار است و از نقاط ضعف متقاضيان گواهينامه رانندگي است .

ما به شما توصيه مي كنيم حتما پست هاي زير كه مشابه با اين پست مي باشد و داراي انواع نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي بسيار مهم و نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رايگان مي باشد را حتما مطالعه كنيد .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان

آزمون رانندگي مقدماتي

آزمون آيين نامه اصلي
آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي شامل سوالات فني نيز مي باشد
يكي از تفاوت هاي اصلي آزمون مقدماتي آيين نامه راهنمايي و رانندگي با آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي در سوالات فني مي باشد . لازم است شما قبل از آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي با انواع نمونه سوالات فني آيين نامه مقدماتي اصلي رانندگي آشنا شده باشيد .

پس حتما مهم ترين نمونه سوالات فني را نيز قبل امتحان نهايي آيين نامه بخوانيد .

براي دانلود مهم ترين سوالات فني مي توانيد بر روي نمونه سوالات فني كليك كنيد .

آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي يا امتحان اصلي يا همان امتحان افسر راهنمايي و رانندگي
براي آزمون نهايي نام مختلف ديگر نيز مي گويند برخي اين آزمون را با نام امتحان آيين نامه مقدماتي مرحله دوم نام مي برند چراكه اين آزمون آيين نامه مقدماتي پس از امتحان مقدماتي در مرحله دوم از متقاضيان و داوطلبان گواهينامه رانندگي گرفته مي شود .

از آنجايي كه اين آزمون برخلاف آزمون مقدماتي توسط افسر راهنمايي و رانندگي گرفته مي شود برخي داوطلبان و متقاضيان گواهينامه رانندگي به اين امتحان ، آزمون آيين نامه افسر و يا آزمون آيين نامه سرهنگ مي گويند .

البته نام دقيق اين آزمون همان آزمون آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي مي باشد .

چگونه در آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي قبول شويم ؟
بهترين راه حل خواندن نمونه سوالات آيين نامه مي باشد . سعي كنيد مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه رانندگي را از اينترنت دانلود كنيد و حتما قبل از آزمون نهايي خود اين سوالات را بخوانيد .

طبيعتا هر چه بيشتر با تست هاي آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا شويد شانس بيشتري براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي خواهيد داشت .

تعدادي از نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه رانندگي با جواب
۱- شما به دنبال يك وسيله نقليه ديگر بر روي يك جاده خيس رانندگي مي كنيد ، فاصله زماني بين شما و اتومبيل جلويي چقدر بايد باشد ؟

دو ثانيه
چهار ثانيه
شش ثانيه
هشت ثانيه
جواب درست گزينه ۲

۲- قانون اوليه و پايه در مورد رانندگي در آزاد راه ها چيست ؟

هميشه از راست برانيد مگر آنكه قصد سبقت داشته باشيد
هميشه از چپ برانيد
با سرعت بيشتر از ۹۰ كيلومتر در ساعت برانيد
هيچكدام
جواب درست گزينه ۱

آزمون نهايي آيين نامه رانندگي شامل ۳۰ سوال و ۲۰ دقيقه زمان مي باشد
۳- موثر ترين عضو بدن در رانندگي كدام است ؟

دست ها
پا ها
چشم ها
قلب
جواب درست گزينه ۲

۴- به هنگام رانندگي در طول روز در شرايط مه آلود چه كار بايد انجام دهيد ؟

از نور بالا استفاده كنيد
از نور پايين استفاده كنيد
چراغ بغل را روشن كنيد
چراغ راهنما را روشن كنيد
جواب درست گزينه ۲

آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي توسط افسر راهنمايي و رانندگي از داوطلبان گرفته ميشود
۵- اگر تريلر پشت اتومبيل به طرفين متمايل شود چه كار بايد كرد ؟

به شدت ترمز مي كنيم
كلاچ را تا پايين نگه داشته و فرمان را كنترل مي كنيم
سرعت و شتاب اتومبيل را كم مي كنيم
سرعت را افزايش مي دهيم
جواب درست گزينه ۳

۶- باد لاستيك چرخ ها را چه زماني بايد تنظيم كرد ؟

در زمان گرم بودن لاستيك
در زمان سرد بودن لاستيك
زماني كه مسافت طولاني را طي كرديم
در زمان سرد بودن هوا لاستيك ها را نمي توان تنظيم باد نمود
جواب درست گزينه ۲

قبل از آزمون نهايي آيين نامه مفاهيم تابلو ها را از روي كتاب آيين نامه بخوانيد
۷- روغن گيربكس چه زماني نياز به كنترل دارد ؟

يك بار در هفته
يك بار در ماه
هر ۱۰۰ هزار كيلومتر
هر بار تعويض روغن
جواب درست گزينه ۴

۸- زمان تعويض تسمه تايم چقدر است ؟

حدود ۶۰ تا ۹۰ هزار كيلومتر
حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار كيلومتر
حدود ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ كيلومتر
حدود ۴۰ تا ۸۰ هزار كيلومتر
جواب درست گزينه ۱

آزمون آيين نامه مقدماتي نهايي پس از امتحان مقدماتي از متقاضيان گرفته مي شود
۹- قصد وارد شدن به خيابان فرعي را داريد افراد پياده شروع به عبور از سوي يك خيابان به سوي ديگر كرده اند چه كار بايد انجام دهيد ؟

توقف كرده و به آن ها اجازه عبور دهيد
با دست اشاره كنيد تا عبور نمايند
بوق زده و عبور كنيد
با فاصله زياد از مقابل آن ها عبور كنيد
جواب درست گزينه ۱

۱۰- روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟

آماده ادامه مسير باشيد
در پشت خط ايست بايستيد
به مسير خود با احتياط ادامه دهيد
با سرعت بيشتري به مسير خود ادامه دهيد
جواب درست گزينه ۲

لازمه ي شركت در آزمون آيين نامه نهايي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي مي باشد
۱۱- بهترين نوع دور زدن در خيابان هاي كم عرض …… مي باشد ؟

دور يك فرمان
حركت با دنده عقب
دور دو فرمان
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳

۱۲- حساس و ميزان نبودن ترمز پايي ……. جز جرايم رانندگي مي باشد ؟

يك نقص فني جزئي مي باشد
بلامانع است
نقص فني نمي باشد
نقص فني محسوب مي شود
جواب درست گزينه ۴

حداقل نمره براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي نهايي ۲۶ مي باشد
۱۳- زماني كه فاصله شما تا اتومبيل جلويي در شب ۵۰ متر باشد بايد از ……. استفاده كرد ؟

نور بالا
نور پايين
چراغ راهنما
چراغ مه شكن جلو
جواب درست گزينه ۲

۱۴- مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي و رانندگي چيست ؟

حركات مجاز و راهنماي مسير و اماكن مذهبي
هشدار هاي عمومي
علائم دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها
منع كننده يا ايست
جواب درست گزينه ۳

آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي نمره منفي ندارد
۱۵- نام تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

آزمون نهايي آيين نامه - تابلو فقط عبور پياده
فقط عبور پياده
گذرگاه پياده
عبور اطفال
عبور عابر پياده
جواب درست گزينه ۱

۱۶- وضعيت شما در رانندگي به چه عواملي بستگي دارد ؟

دانش رانندگي و مهارت
پاي بندي به مقررات راهنمايي و رانندگي
تفكر ، موقعيت ، دانش قبلي ادب و نزاكت
رفتارهاي مثبت ترافيك
جواب درست گزينه ۳

۱۷- زماني كه تجربه كافي نداريد و به تازگي گواهينامه رانندگي گرفته ايد نسبت تصادف شما به ساير رانندگان چقدر مي باشد ؟

خيلي زياد
تجربه نياز نيست
قبولي امتحان شهري رانندگي كافي مي باشد
فرقي نمي كند
جواب درست گزينه ۱

۱۸- در زماني كه احساس خستگي يا بيماري مي كنيد …… ؟

با احتياط رانندگي مي كنيد
با آب خود را خنك كرده و به مسير ادامه مي دهيم
نبايد رانندگي كنيم
دارو مصرف مي كنيم و رانندگي مي كنيم
جواب درست گزينه ۳

۱۹- به منظور حفظ كنترل صحيح بر روي پدال ها كدام يك از موارد زير اهميت زيادي دارد ؟

پوشيدن كفش هاي مناسب
پوشيدن لباس مناسب
تنظيم كردن آيينه
بستن كمربند ايمني
جواب درست گزينه ۱

۲۰- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي - آزمون نهايي آيين نامه
بن بست
خط عبور براي گريز
سمت راست بن بست
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳

براي آشنايي بيشتر با تست هاي آيين نامه كاملا رايگان بر روي تست ايين نامه رانندگي كليك كنيد .

همچنين مي توانيد سوالات بيشتري از آزمون نهايي رايگان را با كليك بر روي آزمون آيين نامه نهايي رانندگي ببينيد و بخوانيد .

سريعا سرعت خود را كاهش دهيد
به سرعت خود بيافزاييد
از قسمت چپ جاده عبور كنيد
با همان سرعت به حركت خود ادامه دهيد
29. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


عكسبرداري ممنوع است
كنترل تردد
نظارت با دوربين پليس
سينما
30. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


گردش به راست و چپ
تقاطع فرعي با اصلي در قوس
تقاطع هم سطح در قوس
بن بست


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۶:۳۱ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 239
چت باکس
امکانات وب