نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب

دانلود سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه راهنمايي و رانندگي با خواندن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي آزمون رانندگي با جواب .

سوالات گواهينامه رانندگي ( Driver’s license questions ) .

سوالات گواهينامه رانندگي در واقع همان نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي اي مي باشند كه متقاضيان گواهينامه پايه ۳ بايد قبل از آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي آنها را مرور كنند .

سوالات گواهينامه رانندگي همين طور كه در پست مربوط به سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي گفتيم به سه سطح تقسيم بندي مي شوند :

سوالات آيين نامه آسان
سوالات آيين نامه مقدماتي متوسط
سوالات آيين نامه سخت
كه معمولا از هر سطح به تعدادي يكسان سوال در آزمون آيين نامه مي آيد . طبيعتا شما بايد با دقت بيشتري سخت ترين سوالات آيين نامه رانندگي و نمونه سوالات گواهينامه رانندگي را بخوانيد چرا كه معمولا اين سوالات نكته هايي خاص دارند كه اگر از قبل اين نمونه سوالات گواهينامه رانندگي را نخوانده باشيد قادر به پاسخگويي به آن نيستيد .

در اين بخش ما تعدادي از نمونه سوالات گواهينامه رانندگي را با جواب آورده ايم تا دقيقا باهمديگر آنها را بررسي كنيم .

سوالات گواهينامه رانندگي با پاسخ تستي
سوال اول ) تابلوي مثلث متساوي الضلاع نشسته روي قاعده براي ……. است .

الف) رعايت حق تقدم

ب) هشدار دهنده براي خطر

ج) ايست

د) بازدارنده

پاسخ صحيح : گزينه ب

نكته سوال اول ) بايد دقت كنيد كه ما دو نوع تابلو مثلث شكل داريم كه نبايد آنها را با هم اشتباه بگيريد :

تابلوي متساوي الضلاع نشسته روي يك راس :
اين تابلو صرفا براي رعايت حق تقدم است كه در تصوير زير مي بينيم .

سوالات گواهينامه رانندگي
تابلوي متساوي الضلاع نشسته روي قاعده :
اين تابلو براي علامت هشدار دهنده براي خطر است كه در تصوير زير مي بينيم .
نمونه سوالات گواهينامه رانندگي با جواب
سوال دوم ) تابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي ……. مي باشد .

الف) ايست

ب) علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان

ج) معمولا براي علائم راهنما

د) براي خطرات ناشي از تعمير و نگهداري

پاسخ صحيح : گزينه ب

نكته سوال دوم ) اين سوال نيز مانند سوال قبل حاوي نكته اي مهم است كه ممكن است اشتباه بگيريد ما در اينجا نيز دو تابلو پنج گوشه اي داريم :

مستطيل پرچمي :
اين تابلو معمولا براي علائم راهنما مي باشد . كه در تصوير زير آن را مي بينيم .

سوال هاي گواهينامه رانندگي
پنج گوشه با نقطه راس فوقاني :
اين تابلو علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان مي باشد . كه در تصوير زير آن را مي بينيم .

تست سوالات گواهينامه رانندگي
سوال سوم ) آمادگي در رانندگي شامل چه مواردي است ؟

الف ) مهارت در رانندگي

ب ) آگاهي داشتن از وضعيت رانندگي ديگران

ج ) مشاهده ، پيش بيني ، تمركز ، آگاهي ، عدم حواس پرتي

د ) تفكر ، موقعيت ، دانش قبلي ، ادب ، نزاكت

پاسخ صحيح : گزينه ج

نكته سوال سوم ) اين سوال يكي از مهم ترين و پر تكرار ترين سوالات گواهينامه رانندگي است .

سوال چهارم ) كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودرو جلويي در شرايط برف صحيح نمي باشد ؟

الف ) به ازاي هر ۱۵ كيلومتر ۳ طول اتومبيل

ب‌ ) به ازاي هر ۶۰ كيلومتر ۱۳ طول اتومبيل

ج ) به ازاي هر ۴۵ كيلومتر ۹ طول اتومبيل

د ) به ازاي هر ۳۰ كيلومتر ۶ طول اتومبيل

پاسخ صحيح : گزينه ب

نكته سوال چهارم ) يك جدول بسيار مهم در صفحه ۹۳ از كتاب جديد آيين نامه مقدماتي است كه با توجه به هر سرعت براي هر نوع از شرايط جاده اي بيان شده چند طور خودرو بايد با اتومبيل جلويي فاصله داشته باشيم . اين جدول بسيار مهم است سعي كنيد آن را به خاطر بسپاريد . تصوير اين جدول را در زير مي بينيم .

نمونه سوالات آزمون گواهينامه رانندگي
در اين جدول به طور مثال مي گويد :

در شرايطي كه جاده برف باشد و سرعت اتومبيل ما ۱۵ كيلومتر در ساعت باشد بايد ۳ طول خودرو با اتومبيل جلويي فاصله داشته باشيم . در واقع حداقل فاصله مناسب تا اتومبيل جلويي با سرعت ۱۵ كيلومتر در ساعت و جاده برفي ۳ طول خودرو مي باشد .

سوال پنجم ) در كدام محل نبايد پارك كرد ؟

الف ) در ۱۵ متري تقاطع ها

ب ) در ايستگاه هاي اتوبوس

ج ) خيابان اصلي

د ) موارد الف و ب

پاسخ صحيح : گزينه د

نكته سوال پنج ) بايد دقت كنيد كه برخي از سوالات از فعل و واژه منفي استفاده مي كنند مثل همين سوال كه گفته “نبايد” . بنابراين بايد كاملا سوالات گواهينامه رانندگي را با دقت خواند چرا كه بسياري از متقاضيان گواهينامه پايه ۳ رانندگي در اين نوع از سوالات فريب مي خورند و پاسخ اشتباه مي دهند .

مهم ترين نمونه سوالات گواهينامه رانندگي با جواب
سوال ششم ) چرا در سطح جاده هاي خيس ، برفي ، لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده كرد ؟

الف ) جهت ترمز سريع

ب ) جهت ممانعت از چپ و راست شدن خودرو

ج ) جهت حركت سريع

د ) جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

پاسخ صحيح : گزينه د

سوال هفتم ) بر روي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شما به سمت راست مي لغزد ، چكار بايد انجام دهيد ؟

الف ) با دقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانيد

ب‌ ) با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانيد

ج ) ترمز كنيد و فرمان را بچرخانيد

د ) از كلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد

پاسخ صحيح : گزينه ب

سوال هشتم ) راننده اتومبيلي كه به گذرگاه هم سطح راه آهن مي رسد چه كار بايد انجام دهد ؟

الف ) با سرعت عبور كند

ب ) با دقت و مراقبت عبور كند

ج ) قبل از مانع توقف كند

د ) چراغ هاي خطر را روشن كند

پاسخ صحيح : گزينه ج

سوال نهم ) مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي و رانندگي چيست ؟

الف ) حركت مجاز – راهنماي مسير و اماكن مذهبي

ب ) هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني

ج ) علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها

د ) منع كننده يا ايست

پاسخ صحيح : گزينه ج

نكته سوال نهم ) در صفحه ۲۰ از كتاب جديد آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي به طور كامل مفهوم رنگ ها در علائم عبور و مرور گفته شده است .

مفاهيم رنگ ها به اين شرح است :

رنگ قرمز : منع كننده يا ايست

رنگ سبز : حركات مجاز ، راهنماي مسير در بزرگراه ها . اماكن مذهبي

رنگ آبي : راهنماي خدمات ، حركات مجاز ، علائم اخباري و راهنماي مسير در آزاد راه ها

رنگ زرد : هشدار هاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني و يا تعمير و نگهداري

رنگ نارنجي : راهنما براي مناطق اداري و آموزش و خدماتي

رنگ قهوه اي : راهنما براي مناطق تفريحي و فرهنگي و گردشگري

رنگ سياه و سفيد : علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها

 

تعدادي از مهم ترين سوالات گواهينامه رانندگي را با هم مرور كرديم .

خب ما اينجا سعي كرديم شما را با مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا كنيم و مهم ترين نكات كتاب جديد آيين نامه مقدماتي را در قالب سوالات آيين نامه به شما گوشزد كنيم .

اما مي خواهيم در ادامه به پرسش بسياري از كاربران در مورد آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي كه معمولا از ما مي پرسند را پاسخ دهيم .

آيا خواندن نمونه سوالات گواهينامه رانندگي به تنهايي مي تواند باعث قبولي ما در امتحان آيين نامه شود ؟
خيلي از كاربران سوال مي كنند كه آيا صرفا با خواندن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي و بدون خواندن كتاب آيين نامه مي توان در آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي و مقدماتي در بار اول نمره قبولي را آورد يا نياز است حتما كتاب نيز بخوانيم .

طبق تجربه اي كه سال هاست از كاربران و متقاضيان گواهينامه رانندگي داريم خواندن نمونه سوالات آيين نامه به تنهايي مي تواند باعث قبولي شما در آزمون آيين نامه مقدماتي شود . ما معمولا به متقاضيان و كساني كه آزمون آيين نامه رانندگي دارند توصيه مي كنيم مفاهيم تابلوها را حداقل يكبار از روي كتاب بخوانند و البته فقط در صورتي به خواندن نمونه سوالات گواهينامه رانندگي بسنده كنند كه مهم ترين و پرتكرار ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي با پاسخ را داشته باشند .

متاسفانه مجموعه هاي بي كيفيتي از نمونه سوالات آيين نامه هم اكنون در اينترنت موجود است كه يا سوالات قديمي هستند يا اصلا سوالات مهمي نيستند و يا اينكه جواب هاي سوالات نادرست است و متقاضيان با بررسي پاسخ ها به اشتباه مي افتند .

بنابراين در نتيجه مي توان گفت اگر به منبعي مناسب از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي دسترسي داريد مي توانيد بدون خواندن كتاب آيين نامه نيز حتي در آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي قبول شويد .

در همين راستا ما به شما توصيه مي كنيم براي دانلود مهم ترين سوالات آيين نامه اصلي براي آمادگي قبل از امتحان آيين نامه مقدماتي اصلي بر روي دانلود سوالات آيين نامه اصلي كليك كنيد و مهم ترين سوالات اين آزمون را دانلود نماييد .

اگر هم آزمون مقدماتي آيين نامه مقدماتي داريد مي توانيد سوالات آيين نامه مقدماتي را دانلود كنيد و خود را كاملا براي آزمون مرحله اول آماده كنيد .

البته براي آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي نياز است كه شما با انواع نمونه سوالات فني نيز آشنا شويد بنابراين توصيه مي كنيم اگر آزمون اصلي داريد حتما نمونه سوالات فني نيز قبل از امتحان خود بخوانيد .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان 97
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان ( Sample Questions Free Driving Regulations )

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان در اين بخش مورد بررسي دقيق انجام خواهيد داد .
سايت سوال آيين نامه مقدماتي همواره سعي داشته است با ارائه مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي به متقاضيان گواهينامه رانندگي پايه 3 كمك كند تا در اولين بار نمره قبولي را در آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي و آزمون آيين نامه اصلي خود بگيرند .
ما در پست هاي قبل نمونه سوالات امتحان آيين نامه مقدماتي رانندگي را مورد بررسي قرار داده ايم . تعدادي از مهم ترين سوالات گواهينامه رانندگي و نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با جواب را قبلا با هم آناليز كرديم .
اگر تابحال نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اي كه در سايت سوال آيين نامه مقدماتي ارسال شده است را نخوانده ايد حتما توصيه مي كنيم آن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب را يك بار مرور كنيد . چرا كه شامل مهم ترين سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي افسر و نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي مي باشد .
حالا در اين قسمت نيز همچون قبل تعدادي از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي به صورت كاملا رايگان در اختيار شما قرار داده ايم تا آنها را بخوانيد و آمادگي كامل براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي و آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي بدست بياوريد .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان با جواب
۱- معناي تابلوي زير چيست ؟

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود ممنوع
بن بست
ايستادن ممنوع
سبقت ممنوع
جواب درست گزينه ۱ .

۲- وسيله نقليه اي كه در مسير مجاز در حال حركت است حق تقدم عبور دارد بر …… ؟

وسيله نقليه در حال جلو رفتن ( عقب ، جلو كردن )
وسيله نقليه در حال دور زدن
وسيله نقليه در حال توقف با در حال شروع حركت
هر سه مورد صحيح است
جواب درست گزينه ۴ .

۳- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان

شهر بم
ورود به شهر
به شهر بم خوش آمديد
بم
جواب درست گزينه ۲ .

۴- در خيابان يك طرفه در كدام سمت بايد اتومبيل را پارك كرد ؟

در خيابان يك طرفه نمي توان پارك كرد
چپ
در هر دو طرف پارك شود مانعي ندارد
راست
جواب درست گزينه ۲ .

۵- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

 

سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي
پل زير گذر
پل رو گذر
راه پله
زير گذر يا رو گذر
جواب درست گزينه ۴ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي به همراه پاسخ رايگان
۶- راننده قبل از حركت اتومبيل موظف است …… ؟

از داشتن بنزين مطمئن شود
از بسته بودن كمربند ايمني خود و ديگر سرنشينان مطمئن گردد
آب و روغن ماشين را كنترل كند
ترمز هاي حود را كنترل كند
جواب درست گزينه ۲ .

۷- مفهوم و معناي تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

تست آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود به راه اصلي
ورود به راه اصلي از چپ
ورود به راه اصلي از راست
تقاطع
جواب درست گزينه ۳ .

۸- در كدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعايت آن است ؟

تقاطع ها ، پل ها ، تونل ها ، سربالايي ها ، پيچ هاي تند و محل هايي كه با نصب علائم و خط كشي ممنوع است
در خيابان هاي يك طرفه
در بزرگراه ها ، خيابان هاي دو طرفه
خيابان هاي دوطرفه ، تقاطع ها و پل ها
جواب درست گزينه ۱ .

۹- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوالات امتحان آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود ممنوع
ورود از دو طرف ممنوع
سبقت ممنوع
ممنوع
جواب درست گزينه ۲ .

۱۰- تنها زماني مي توانيد از تلفن همراه استفاده كنيد كه :

در يك محل و مكان امن توقف كرده باشيد
فرمان را با يك دست بگيريد و اتومبيل را هدايت كنيد
وسيله نقليه شما داراي دنده اتوماتيك باشد
نياز به انجام يك تلفن اضطراري باشد
جواب درست گزينه ۱ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي + پاسخ
۱۱- روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟

آماده ادامه مسير باشيد
در پشت خط ايست بايستيد
اگر افراد پياده اي در حال عبور نباشند ادامه مسير دهيد
اگر راه باز باشد ادامه مسير دهيد
جواب درست گزينه ۲ .

۱۲- بهترين نوع دور زدن در خيابان هاي كم عرض …… ؟

دور يك فرمان
حركت با دنده عقب
دور دو فرمان
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳ .

۱۳- مفهوم تابلوي زير چيست ؟

سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
استفاده از تلفن همراه مجاز است
استفاده از تلفن عمومي مجاز است
استفاده از تلفن همراه ممنوع است
تلفن عمومي
جواب درست گزينه ۴ .

۱۴- پس از سبقت چه زماني مي بايست به خط اوليه بازگشت ؟

وقتي به اتومبيل مقابل نزديك مي شويد
هنگامي كه از اتومبيلي كه از آن سبقت گرفته ايد گذشته باشيد
پس از زدن راهنما و اطمينان از عبور اتومبيل كناري
زماني كه چراغ هاي بزرگ اتومبيلي را كه از آن سبقت گرفته ايد در آينه داخل اتومبيل مشاهده كنيد
جواب درست گزينه ۴ .

۱۵- مفهوم تابلوي زير چيست ؟

آيين نامه مقدماتي رانندگي
توقف ممنوع
سبقت ممنوع
توقف در روز هاي فرد ممنوع
ايستادن ممنوع
جواب درست گزينه ۱ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي + جواب
۱۶- براي تنظيم صندلي كداميك از شرايط ذيل بايد مهيا گردد ؟

ميدان ديد طبيعي شما تامين گردد
نقطه كور در رانندگي از بين مي رود
احساس راحتي و تسلط به اتومبيل را داشته باشيد
گزينه هاي ۱ و ۳
جواب درست گزينه ۱ .

۱۷- اگر چراغ ترمز شما كار نكند چه موقع مجاز به رانندگي هستيد ؟

در طول روز
زماني كه به آزمايش رانندگي مي رويد
هيچ وقت
در شرايط اضطراري
جواب درست گزينه ۳ .

۱۸- رنگ تابلوهاي راهنماي مسير در بزرگراه ها چيست ؟

سبز
سبز و مشكي
زرد
قرمز
جواب درست گزينه ۱ .

تعدادي از مهم ترين و سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي را به صورت رايگان در اين قسمت مورد بررسي و آناليز قرار داديم .

همين طور كه قبلا گفته بوديم براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي ميبايست نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را حل كنيد .

بهترين راهكار براي قبولي در بار اول در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
يكي از بهترين راهكار اين است كه شما دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي بكنيد و اول سعي كنيد خودتان نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اي كه دانلود كرده ايد را حل كنيد و بعد جواب هاي خودتان را با پاسخ درست نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي مقايسه كنيد .

هر چه بيشتر نمونه سوال آيين نامه مقدماتي حل كنيد بهتر است .

از سايت سوال آيين نامه مقدماتي نيز مي توانيد دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را انجام دهيد .

تفاوت آزمون آيين نامه اصلي و آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي در چيست ؟
آزمون آيين نامه اصلي تفاوت هايي با آزمون مقدماتي آيين نامه مقدماتي دارد كه در ادامه برخي از تفاوت هاي آن را تيتر وار ذكر مي كنيم :

۱- آزمون آيين نامه اصلي داراي سوالات فني است ولي آزمون مقدماتي سوالات فني ندارد
۲- آزمون آيين نامه اصلي توسط افسر راهنمايي و رانندگي گرفته مي شود در حالي كه آزمون مقدماتي آيين نامه اصلي توسط مربي و مدرس آيين نامه مقدماتي گرفته ميشود
اين دو از اصلي ترين تفاوت هاي اين دو آزمون مي باشد . از نطر سبك سوالات نيز تقريبا مي توان گفت كه اين دو آزمون با تفاوت هاي كوچكي دارند .

بنابراين بهتر است قبل از آزمون مقدماتي ، نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را دانلود كنيد و آنها را بخوانيد و دقيقا همين كار را براي آزمون اصلي انجام دهيد يعني نمونه سوالات اختصاصي مربوط به آزمون اصلي را قبل از اين امتحان بخوانيد نه نمونه سوالات مربوط به آزمون مقدماتي .

در پايان بايد بگوييم كه قبولي در امتحان آيين نامه مقدماتي چندان سخت هم نيست فقط كافيست از جند روز قبل از امتحان شروع كنيد به خواندن نمونه سوالات گواهينامه رانندگي كه اين سوالات نيز خيلي زياد شده است و در خيلي از حاها مي توانيد هم رايگان و هم به صورت پولي دانلود كنيد .

ولي حتما سعي كنيد نمونه سوالات استاندارد را دانلود كنيد و هر نمونه سوالي را نخوانيد چرا كه ممكن است با خواندن نمونه سوالات غير استاندارد و اشتباه وضعيت بدتري رخ دهد و شما را از هدف اصلي كه قبولي در آزمون آيين نامه مي باشد دور تر كند .

به اميد قبولي شما در بار اول در آزمون آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي .

پيشنهاد ويژه

براي دانلود مهم ترين نمونه سوالات گواهينامه رانندگي و آزمون آيين نامه اصلي بر روي لينك زير كليك كنيد .

دانلود نمونه سوالات آيين نامه pdf

امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۳:۲۴ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 239
چت باکس
امکانات وب